VeKaBo voorwaarden vakantieverblijven

Deze VeKaBo -voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van vakantieverblijven.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje e.d;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst  inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. vervangende recreant: een voor de ondernemer redelijkerwijs aanvaardbare recreant, die bereid is een nieuwe overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op het vakantieverblijf;
e. seizoen: periode van tenminste drie maanden en ten hoogste acht maanden in een kalenderjaar;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
g. geschillencommissie: Het bestuur van de regionale vereniging vallend onder VeKaBo Nederland.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte schriftelijke informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren.
2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het  gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan -behoudens gebruikelijk onderhoud- op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op of om het vakantieverblijf aan te brengen of andere voorzieningen aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas/elektriciteit/water/riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Prijswijziging bij overeenkomsten, die voor langer dan één seizoen worden aangegaan
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 heeft de ondernemer het recht ten hoogste één keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het  gewijzigde tarief wordt tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant  gebracht.
2. Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid  2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden.

Artikel 7: Betaling
1.De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief  alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te !eggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 8: Annulering en tussentijdse beëindiging
1. Indien de recreant de overeenkomst annuleert of  tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik gas/elektriciteit/water/riool) verschuldigd tenzij direct door de recreant een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn. Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang. In beide gevallen dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 5 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27 ,50 en een maximum van € 55,- aan administratiekosten in rekening mag brengen.
2. Betreft de overeenkomst een vakantieverblijf voor een kortere periode dan één seizoen, dan verbeurt de recreant bij annulering een gefixeerde schadeloosstelling. Deze bedraagt:
– bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
– bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien het vakantieverblijf door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere vakantieverblijven beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-.
4. Indien de ondernemer de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de recreant de overeenkomst direct beëindigen, in welk gevallid 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing zijn tenzij de verhoging het gevolg is van omstandigheden zoals omschreven in artikel 5 lid 2.

Artikel 9: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers  zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of  schade op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,- gedekt kan worden.
3. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers, voorzover het gaat om schade die aan de recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers of gebruikers kan worden toegerekend.

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf  te ontruimen.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13 Geschillenregeling
1.Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, onverminderd het bepaalde in lid 3 op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 lid 3 en 12 lid 3,
wordt een geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht eerst binnen twee maanden na het ontstaan aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem terzake geen beroep op de gewone rechter meer open.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten over ziekte, lichamelijk letsel, dood of een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de niet- betaling van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is de ondernemer, als de recreant zijn factuur niet tijdig betaalt, bevoegd een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschilpas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 14: Nakomingsgarantie
VeKaBo zal de verplichtingen van een lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie afgesproken voorwaarden overnemen, indien de betreffende ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; een en ander tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de gewone rechter heeft voorgelegd. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij VeKaBo.

Artikel 15: Wijzigingen
Wijzigingen in de VeKaBo-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg het bestuur van VeKaBo Nederland tot stand komen. Dit Iaat onverlet dat de consument en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de consument van deze voorwaarden wordt afgeweken.